HUNDEKLUBBEN MØN - en hjælp og variation til hverdagen
 

VEDTÆGTER

1. Navn og hjemsted

Klubbens navn: Hundeklubben Møn

Hjemsted og værested: Møn kommune

2. Organisation

Medlem af D.G. I Sydhavsøerne

Klubben er opbygget af:

bestyrelse

Trænere

Medlemmer

3. Klubbens formål

Klubbens formål, er at samle mennesker i socialt samvær omkring agility og lydighedsarbejde og en stadig forbedring af træning af alle hunderacer inkl. Blandingsracer, således at klubben bidrager til at hundeejerne får harmoniske og afbalancerede hunde samt mere engagerede hundeejere.

4. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver der fremsætter ønske herom

5. Udmeldelse

Udmeldelse af klubben sker til kasserer eller formand

6. Kontingent

Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen og betales forud, et år ad gangen. I tilfælde af restance, mere end 14 dage, bortfalder ens rettigheder

7. Bestyrelsen

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, 2 vælges i ulige årstal og 3 vælges i lige årstal. Alle vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og sekretær. Endvidere vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter. (1 førstesuppleant og 1 anden suppleant.1 revisor og 1 revisorsuppleant. Hvis der er stemmelighed ved et af valgene skal valget gå om. Suppleanten indtræder i bestyrelsen når et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen eller hvis et bestyrelsesmedlem til stadighed ikke deltager i bestyrelsesmøderne uden at melde afbud.

8. Generalforsamlingen

Dagsorden for den årlige generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

A. Valg af dirigent

B. Valg af stemmetællere

C. Formandens beretning fremlægges til godkendelse

D. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

E. Indkomne forslag

F. Valg

G. Eventuelt

9. Regnskab

Klubbens regnskab går fra 1/1 til 31/12

Bestyrelsen er indtil der er meddelt ansvarsfrihed, ansvarlig for klubbens regnskab. Regnskabet revideres af klubbens revisor.

10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages af generalforsamlingen, med mindst 2/3 flertal. Blanke stemmer medregnes ikke

11. Klubbens ophævelse

Klubben kan kun ophæves når forslag herom har været optaget på dagsordenen på generalforsamlingen hvor det skal vedtages med mindre tre fjerdedele af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer dog ikke medregnes og vedtagelsen derefter stadsfæstes med samme majoritet ved urafstemning. Urafstemning sker skriftligt på en af klubbens stemmesedler der skal indrettes således at afstemningen gøres hemmelig dog skal det være muligt for stemmeoptællere at konstatere at stemmeafgiverne er stemmeberretigede medlemmer af klubben. Afstemningsfristen bør være mindst 14 dage. Stemmeoptælling finder sted umiddelbart efter indsendelsesfristens udløb. Stemmeoptællingen foretages af de ved den forudgående generalforsamling valgte stemmeoptæller der tillige skal påse af indsendelsesfristen er overholdt. Stemmesedler der fremkommer efter fristens udløb må anses som ugyldige. Vedtagelse af klubbens ophævelse skal være ledsaget af bestemmelse om anvendelse af klubbens midler der dog kun må anvendes i hundesagens interesse.

12. Prøver/konkurrencer

Prøver og konkurrencer planlægges af klubben

13. Disciplinærsager

Har et medlem med ord eller gerning modarbejdet klubbens interesser og dermed handler uredeligt eller i øvrigt tilsidesat gældende forskrifter kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for det enkelte medlem.

14. Disciplinære foranstaltninger

Hundeklubben Møn er en forening til forståelse af hunden samt socialt samvær for medlemmer og hunde.

Da hunden ikke kan tale for sig selv er vi i bestyrelsen valg t til at varetage hundens tarv. Discilinære foranstaltninger kan bestå i

A. Tildelelse af misbilligelse eller advarsel

B. Frakendelse af tillidshverv i klubben

C. Udelukkelse fra deltagelse i prøver og konkurrencer

D. Eksklusion

Eksempler på disse kan være:

A. For hård ved hunden, før, under og efter træningen

B. Modarbejder klubben indefra

C. Slå eller sparke hunden

D. Overdreven indtagelse af spiritus samt truende adfærd overfor andre medlemmer

De under B og C og D nævnte sanktioner kan ikendes. Alle disciplinære foranstaltninger foretages af bestyrelsen kan ankes til øverste myndighed (generalforsamlingen)

Generalforsamlingen kan indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes i årets første kvartal. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeberretiget og valgbare er alle klubbens medlemmer med gyldig medlemskvittering. Medlemmer under 15 år samt passive medlemmer har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig flertal. Skriftlig afstemning sker når der ytres ønske herom. Der kan stemmes ved fuldmagt eller brev.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller hvis 25% af klubbens stemmeberettede medlemmer skriftligt indgiver samlet begæring herom til formanden, med angivelse af de spørgsmål som ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke beahandles på ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske senest 1 måned efter begæringens modtagelse og med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og ikke længere kan blive det fordi suppleanter ikke er til rådighed.

15. Stemmeret og valgbarhed

Stemmeberretiget og valgbar er alle medlemmer med gyldig medlemsbevis med undtagelse af ungdomsmedlemmer under 15 år

16.

Ingen bestyrelsesmedelmmer eller medlemmer i øvrigt hæfter for personligt for forpligtelser indgået af foreningen for hvilken alene foreningen hæfter med sin formue

Bestyrelsen

HUNDEKLUBBEN MØN

HUNDEKLUBBEN MØN - KOBBELVEJ 26, 4780 STEGE - HUNDMOEN@GMAIL.COM
Lav din egen hjemmeside med mono.net